SGK hizmet borçlanması sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin kesilmesi halinde bu kesilen sürelerin primlerinin ödenerek borçlanmasıdır.

5510 sayılı kanunun Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler başlıklı 41. maddesi hükmüne göre sigortalılar;

 – Er ve erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

 – 4c kapsamında sigortalı olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

 – Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimini veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini,

 – Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek kaydı ile hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

 – Grev ve lokavtta geçen süreleri,

 – Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

 – Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

 – Sigortalı çalışırken herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan veya gözaltına alınan ve bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri süreleri,

– Seçim kanunları gereğince istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

 – 4857 sayılı İş Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, borçlanabilmektedirler.