İş ve çalışma dünyasını Anayasal güvence altına alan 4857, 5510, 6356, 1475, 5881, 6331 Sayılı Kanun’lar ve beraberindeki tüm fıkra ve hükümlerin kapsamında yer alan genelge, özelge, tüzük ve içtihatların özel sektör ve diğer tüm tüzel kişiliklerle yukarıda zikrettiğimiz yasa maddelerine uygun hale getirilmesi hizmetlerinde bulunmak,

Şirket ve veya diğer tüm tüzel kişilikler (Kooperatif, Adi Ortaklıklar, Sendikalar) tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,

Tüm idari kurumlarca yapılacak müfettiş incelemesi ve denetimlerinde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,
 

İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına ve Arabuluculuk sürecinde destek verilmesi ve konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi, 

İş yerlerinin, bağlı ortaklıkların var ise iştiraklerinin devir, kapanma (tasfiye-iflas-sona erme), bölünme gibi durumlarında ve toplu iş sözleşmeleri ön hazırlık, toplu işten çıkarmalarda ön hazırlık ve tamamlanmasında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 

Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki rekabet etmeme ve gizlilik anlaşmalarının hazırlanması ve uygulama sorunlarında çözüm ortaklığı, 
 

Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulamalarda mevzuata uygunluk danışmanlığı,

Covit-19 salgını döneminde şirketler tarafından uygulanan uzaktan çalışma, kısa çalışma uygulaması, telafi çalışma ve ücretsiz izin uygulaması konularında süreç değerlendirmesi yaparak firmaların mevcut durumlarına uygun süreç ve yöntem belirlenmesi.